Leveringsvoorwaarden

Als PDF downloaden

APRTIOSE V.O.F.

Volledige Algemene voorwaarden voor levering van producten door APARTIOSE en betalingsvoorwaarden

Welkom bij APARTIOSE.

Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. Natuurlijk streven wij naar een optimale relatie
met onze klanten, wederzijds vertrouwen is daarin essentieel. Daarom neemt APARTIOSE uw
rechten serieus en doen wij er alles aan kwaliteit, service en prijs voor u aantrekkelijk te
maken. Voor u is het belangrijk dat u optimaal bent geïnformeerd en weet wat u van ons kunt
verwachten. De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geïnformeerd
wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Als u in onze site surft accepteert en respecteert u
onze regels, voorwaarden en copyright ten aanzien van gebruik van de site en de artikelen in
onze webshop. APARTIOSE wil graag samen met u eerlijk zaken doen.
Artikelen die wij kunnen aanbieden:
Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien
wij ze ook van afbeeldingen. Het aantal artikelen is vooralsnog is een selectie van wijn
accessoires, overige drank accessoires, kandelaars, vazen, karaffen en diversen.
APARTIOSE doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat
snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk of blijvend zijn
uitverkocht. APARTIOSE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet
kunnen leveren van een artikel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van APARTIOSE zijn onze Algemene
verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.
1.2 Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt
in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.
1.3 Onder producten wordt verstaan zaken zoals boeken, gereedschap en accessoires en
andere producten die de webshop worden aangeboden.
1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen
(APARTIOSE en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6 Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig
contract met APARTIOSE. Dit contract gaat in zodra APARTIOSE de compleet ingevulde (en
ondertekende) bestelling heeft ontvangen.
1.7 APARTIOSE houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren
indien deze incompleet is ingevuld of niet aan het minimumbedrag voldoet.
1.8 Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke
overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens
schriftelijke toestemming van APARTIOSE. Zie ook onze Copyright informatie.

Artikel 2 Prijs van de artikelen

2.1 Alle aanbiedingen van APARTIOSE zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor
prijzen te wijzigen.
2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief 19 % Btw + milieubelasting, indien van
toepassing.
2.3 Prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2.4 Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan
Nederland wordt verstuurd is APARTIOSE niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze
kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het
betreffende land berekend.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen

3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaats vindt, direct als u bestelt.
3.3 De bestelling wordt normaal binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Het
verzenden is voor risico van de afnemer.
3.4 U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via e-mail
naar info@apartiose.nl. De bestelling wordt via PostNL aan u toegezonden. U kunt
desgewenst de bestelling ophalen in Middelbeers (Gemeente Oirschot), dat scheelt u
verzendkosten. U betaalt dan contant bij aflevering
3.5 Verzendkosten worden naar gewicht berekend. Standaard PostNL en het land van
aflevering.
3.6 Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas
uw bestelling.

Artikel 4 Betaling

4.1 In onze webshop maken wij gebruik van een Nederlandse betalingsprovider; iDEAL. Indien
u hier meer informatie over wenst kunt u bij iDEAL terecht. (www.ideal.nl)
4.2 Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling
plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie info@apartiose.nl
4.3 Betaling dient te geschieden gelijkertijd met de bestelling en voor levering.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1 % per maand
verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door
APARTIOSE bent u aan administratiekosten een bedrag van € 20,- verschuldigd. Indien
APARTIOSE de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten
verschuldigd, deze bedragen minimaal 20 % van het openstaande bedrag. APARTIOSE heeft
onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte
buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 5 Levering van de artikelen

5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd. De
datum van betalen is de datum van creditering (iDEAL of eventuele bankrekening).
5.2 Verzending van de bestelling vind doorgaans plaats binnen 24 uur na ontvangst van
betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van
het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden.
APARTIOSE is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar
APARTIOSE niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen,
regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn
uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke
termijn door APARTIOSE kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren.
Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.3 U ontvangt bij de bestelling een rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel
aftrekbaar kunt maken. Bij pakketten met meer artikelen kan eventueel ook door ons een
pakbon worden toegevoegd.
5.4 Indien u meerdere artikelen heeft besteld kan een pakket worden gemaakt of elk artikel
kan apart worden verstuurd. APARTIOSE maakt hiervoor de beste verzendkeuze.
5.5 APARTIOSE is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.
5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag
heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u
over. Levering is “af magazijn”.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet
overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 3 werkdagen op de hoogte
te stellen.
6.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen
wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U
retourneert de verkeerde artikelen aan APARTIOSE, tenzij anders overeengekomen. De
bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u
retourneren.
6.3 U heeft het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling
indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 3 dagen zonder opgave van redenen terug
te sturen. De kosten van terugsturen zijn in dat geval voor uw rekening. Artikelen dienen
onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele
beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.
6.4 Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn
beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed, zie 5.6.
6.5 Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te
voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.
6.6 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele
gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten.
6.7 Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht
op geld terug garantie binnen 3 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde
staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is
geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.
6.8 APARTIOSE is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.

Artikel 7 Business to Business

7.1 Indien u als wederverkoper wilt optreden en artikelen (B to B) (Business to Business) wilt
bestellen neemt u contact met ons op voor onze speciale voorwaarden en handelskortingen.

8 Slotbepaling

Deze voorwaarden treden in werking op 1 september 2011 en treden in plaats van eerder
gepubliceerde voorwaarden. APARTIOSE V.O.F., is ingeschreven bij de kamer van
koophandel voor Brabant onder Nr.52425710.

APARTIOSE V.O.F

www.apartiose.nl
www.apartiose.com
Laatste update van deze pagina 01 september 2011